— Posted in Europa

EU-VS-privacyschild: eerste evaluatie toont aan dat het schild werkt, maar de uitvoering kan beter

De Europese Commissie brengt vandaag het eerste jaarverslag uit over de werking van het EU-VS-privacyschild. Het privacyschild heeft als doel de persoonsgegevens van iedereen in Europa te beschermen wanneer die gegevens voor commerciële doeleinden naar bedrijven in de VS worden doorgegeven.

Andrus Ansip, vicevoorzitter van de Commissie voor de Digitale Eengemaakte Markt: „De Commissie is een groot voorstandster van de regeling met de VS over het privacyschild. Het is voor gecertificeerde bedrijven in de VS en Europese consumenten en bedrijven, inclusief het midden- en kleinbedrijf, van groot belang dat internationale gegevensdoorgiften goed beveiligd worden. Uit dit eerste jaarverslag blijkt dat wij ons inzetten voor een solide certificeringsregeling die in dynamisch toezicht voorziet.”

Věra Jourová, EU-commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: „De trans-Atlantische doorgifte van gegevens is van cruciaal belang voor onze economie. Het grondrecht op de bescherming van persoonsgegevens moet echter worden gewaarborgd, ook als persoonsgegevens de EU verlaten. Uit de eerste evaluatie blijkt dat het privacyschild goed functioneert, maar dat er ruimte is voor verbetering van de uitvoering. Bij het privacyschild gaat het niet om een document dat in een la ligt te verstoffen. Het betreft hier een regeling waarop de EU en de VS actief toezicht moeten uitoefenen, zodat we onze strenge normen voor gegevensbescherming hoog kunnen houden.”

Bij de start van het privacyschild in augustus 2016 heeft de Commissie zich ertoe verbonden jaarlijks te evalueren of het privacyschild nog steeds een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt. Het verslag dat vandaag uitkomt, is gebaseerd op bijeenkomsten met alle betrokken autoriteiten van de VS, die medio september 2017 in Washington hebben plaatsgevonden. Daarnaast is gebruikgemaakt van input van een groot aantal belanghebbenden (waaronder rapportage door bedrijven en ngo’s). Ook onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteiten van de lidstaten hebben aan de evaluatie meegewerkt.

Uit het verslag blijkt dat het privacyschild nog steeds een passend beschermingsniveau biedt voor de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar deelnemende bedrijven in de EU. De autoriteiten in de VS hebben de structuren en procedures opgezet die vereist zijn voor de goede werking van het privacyschild, zoals nieuwe verhaalsmogelijkheden voor personen in de EU. Er zijn procedures voor het behandelen van klachten en voor handhaving opgezet en de samenwerking met de Europese autoriteiten voor gegevensbescherming is geïntensiveerd. Het certificeringsproces functioneert goed: meer dan 2 400 bedrijven zijn inmiddels door het Amerikaanse ministerie van Handel gecertificeerd. Voor de toegang van de Amerikaanse overheid tot persoonsgegevens om redenen van nationale veiligheid blijven aan Amerikaanse zijde de desbetreffende waarborgen van kracht.

Aanbevelingen om de werking van het privacyschild verder te verbeteren

Het verslag bevat een aantal aanbevelingen om ervoor te zorgen dat het privacyschild goed blijft werken. Enkele daarvan zijn:

  • meer proactief en regelmatig toezicht door het Amerikaanse ministerie van Handel om te controleren of bedrijven voldoen aan hun verplichtingen in het kader van het privacyschild. Het ministerie zou ook regelmatig moeten nagaan of er bedrijven zijn die valse informatie geven over hun deelname aan het privacyschild;
  • betere voorlichting aan particulieren in de EU over hoe zij hun rechten op grond van het privacyschild kunnen doen gelden, met name hoe zij een klacht kunnen indienen;
  • nauwere samenwerking tussen privacyhandhavers, d.w.z. het Amerikaanse ministerie van Handel en de Federal Trade Commission en de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU, met name om richtsnoeren voor bedrijven en handhavingsautoriteiten op te stellen;
  • wettelijk vastleggen van de bescherming voor niet-Amerikanen die de Presidential Policy Directive 28 (PPD-28) biedt, in het kader van het lopende debat in de VS over de hervorming van Section 702 van de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA);
  • zo spoedig mogelijk een permanente privacyschildombudsman benoemen en ervoor zorgen dat de openstaande posten in de Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB) worden ingevuld.

Volgende stappen

Het verslag zal worden toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad, de Groep gegevensbescherming artikel 29 en de Amerikaanse autoriteiten. De Commissie zal de komende maanden samen met de autoriteiten van de VS werken aan de follow-up van haar aanbevelingen. Ook zal de Commissie nauwlettend blijven toezien op de werking van het EU-VS-privacyschildkader, onder meer wat betreft de wijze waarop de Amerikaanse autoriteiten hun verbintenissen nakomen.


Go on, Add your Voice!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

3 × 4 =

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.